Theo's Honden Uitlaatcentrale

 

 

Home

Nieuws/aanbiedingen

Honden uitlaatservice

Algemene Voorwaarden

Prijslijst

Wie is Theo

Contact Gegevens

In de media

Fotopagina

Links

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1- definities

 

1.1 Opdrachtnemer;           Theo’s Honden Uitlaatcentrale

1.2 Opdrachtgever;            bezitter van de hond.

1.3 Opdracht;                   het uitlaten of verzorgen van honden.

1.4 Hond;                         hond van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden.

 

Artikel 2 – algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.

2.2 Op de overeenkomst inclusief Algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.3 Loopse honden kunnen gedurende deze periode niet mee met de groep, wel is het mogelijk om dan tegen gereduceerd tarief privé wandelingen hiervoor in te kopen.

Artikel 3 - rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 De hond wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de opdrachtnemer.

3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond.

3.3.Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond uit te laten.

3.4 Opdrachtnemer laat de hond ongeveer 1 uur uit exclusief de rijtijd.

3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond om.

3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond los te laten lopen, mits anders afgesproken.

3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

3.9 . Opdrachtnemer zal in geval van calamiteiten (ziekte, autopech, onverwachte privé omstandigheden) er alles aan doen om de opdrachtgever zo snel mogelijk te informeren zodat eventuele opvang van de hond als nog geregeld kan worden.

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hond op voorhand te weigeren indien hij/zij van mening is dat deze hond problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een hond te weigeren indien de hond een gedrag ontwikkelt die de hond ongeschikt maakt voor uitlaten in groepsverband

3.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft de hond gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.  

3.13 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de wandelingen in te korten indien het door bijzondere weersomstandigheden onverantwoord is om een vol uur buiten te zijn. (Dit kan zijn bij extreme koude waarbij de honden last kunnen krijgen van bevriezingsverschijnselen en bij extreme warmte waar de kans bestaat dat de honden oververhit kunnen worden.)

Artikel 4 - rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond beschikt over geldige inentingen.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.

4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd.

4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn, of zorgt ervoor dat er een handdoek klaar ligt om de hond mee af te drogen.

4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.

4.7 De hond van opdrachtgever is verplicht de penning welke door de opdrachtnemer aangeleverd is te dragen tijdens de wandeling.

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht .

5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Betalingen

6.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.

6.2 De opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

6.3 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de opdrachtnemer.

6.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), is de opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

6.5 Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van de opdrachtnemer.

6.6 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechterlijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.7 eenmaal aangekochte wandelkaarten en abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden, en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.